Algemene voorwaarden

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Metaalunie;

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die -

niet handelend in de uitoefening van een beroep of

bedrijf - een overeenkomst aangaat met de ondernemer,

als onder a omschreven;

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument

en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden

en de daarbij door de ondernemer geleverde

materialen;

d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste

toevoegingen aan respectievelijk verminderingen

van het overeengekomen werk die leiden tot

bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen

aanneemsom;

e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie

van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in

de metaal;

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

die leden van de Koninklijke Metaalunie

doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering

van werk die zij sluiten met de consument.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer

en de consument gesloten overeenkomst

en deze algemene voorwaarden, gelden de

bepalingen uit de overeenkomst.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt

door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting

een bedrag van € 500,00 te boven zal

gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende

omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren

materialen en te verrichten werkzaamheden,

die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling

van het aanbod door de consument mogelijk

te maken.

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode

waarin met het werk kan worden begonnen, bevat

een aanduiding van de duur van het werk en een

vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of

aflevering.

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen

en in de prijsvormingmethode die voor het

uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’

of ‘regie’:

a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen

partijen een vast bedrag overeen waarvoor

het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer

een nauwkeurige opgave van de

prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen

van de benodigde materialen). De ondernemer

kan op verzoek van de consument een indicatie

geven van de te verwachten uitvoeringskosten

door het noemen van een richtprijs, tenzij dat

in de gegeven omstandigheden naar het oordeel

van de ondernemer in redelijkheid niet

mogelijk is.

3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen,

technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen,

die door de ondernemer zelf en/of in zijn

opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de

ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming

aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming

worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Als er geen opdracht wordt verleend, dienen

deze bescheiden binnen 14 dagen na een

daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor

rekening en risico van de consument aan de ondernemer

te worden geretourneerd.

3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de

ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid

zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in

rekening te brengen, mits hij de consument direct

bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk

heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting

en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de

ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt

en de consument de desbetreffende kosten heeft

voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen

over in eigendom op de consument, onverminderd

het intellectuele eigendomsrecht van

de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding

van het aanbod van de ondernemer door de consument.

De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en

waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische

weg.

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de

consument bevestigt de ondernemer langs elektronische

weg de ontvangst van de opdracht aan

de consument. Als de consument het aanbod

mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de

opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en

naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

Het werk wordt verricht binnen de normale

werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het

werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke

voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of

zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het

werk.

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de

hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b) onjuistheden in de door de consument verlangde

werkwijzen en constructies;

c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan

het werk wordt verricht;

d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen

of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking

zijn gesteld;

e) onjuistheden in de door of namens de consument

verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens

de uitvoering van het werk aan de ondernemer

openbaren en de ondernemer ter zake

deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid

het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer

tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde

goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen)

en gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking

staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve

van de voor het werk benodigde energie en water.

De kosten van elektriciteit, gas en water komen

voor rekening van de consument.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door

derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,

die niet tot het werk van de ondernemer

behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat

de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging

ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging,

dan dient de consument de ondernemer daarvan

tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk

wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld

in het voorgaande lid, dient de consument de

daarmee verband houdende schade en kosten aan

de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden

hem kunnen worden toegerekend.

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen

bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs

had behoren te ontdekken bij voorkeur

schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te

melden.

6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt

door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan

het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die

door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de door of namens de consument

verstrekte gegevens;

Artikel 7: Meer - en minderwerk

7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de

zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk

opdragen. Als de ondernemer het meerof

minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke

datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel

3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren

en om het werk te verrichten.

7.2 In geval van door de consument opgedragen

meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak

maken op een verhoging van de prijs, indien hij de

consument tijdig heeft gewezen op de daaruit

voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument

dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger

dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf

schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende

omstandigheden.

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat

de aanspraken van de ondernemer respectievelijk

consument op verrekening van meerwerk respectievelijk

minderwerk onverlet. Het bewijs van de

opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak

maakt.

Artikel 8: Op - of aflevering van het werk

8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer

aan de consument heeft meegedeeld dat het werk

is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

- uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer

schriftelijk of elektronisch aan de

consument heeft meegedeeld dat het werk is

voltooid is en deze heeft nagelaten het werk

binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de

consument binnen die periode het werk schriftelijk

gemotiveerd afkeurt;

- de consument het werk (opnieuw) in gebruik

neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming

van een gedeelte van het werk dat gedeelte

als opgeleverd wordt beschouwd.

- de consument het werk niet goedkeurt op

grond van kleine gebreken en/of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden

hersteld of nageleverd en die de ingebruikname

van het werk niet in de weg staan.

De ondernemer is gehouden de gebreken zo

spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen

na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de

partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die

hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze

partij het recht voor die periode de nakoming van

zijn verplichtingen op te schorten.

9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de

partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die

hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd

de uitvoering van het werk te (doen) beeindigen

tegen vergoeding aan de andere partij

van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging

van ondernemer of op een door ondernemer aangewezen

rekening.

10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in

termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is

overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting

ter zake van de voortzetting van de levering/

het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de

consument de bevoegdheid de termijnbetaling op

te schorten.

10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument

tot vooruitbetaling te verplichten van ten

hoogste 50% van de prijs.

Artikel 11: De eindafrekening

11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering

dient de ondernemer bij de consument de

eindafrekening in.

11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’

bevat de eindafrekening een duidelijke

omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en

het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’

bevat de eindafrekening een specificatie van de

gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de

gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige

kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd,

dan mag de richtprijs met niet meer dan

10% worden overschreden, behoudens meerwerk,

tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft

gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van

de richtprijs.

11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling

van de eindafrekening plaats binnen veertien

dagen na factuurdatum.

Artikel 12: Niet - tijdige betaling

12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te

zijn.

12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de

ondernemer rente in rekening brengen vanaf het

verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van

ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente

is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel

6: 119 BW.

12.3 Als de consument met de betaling van een termijn

als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer

gerechtigd het werk stil te leggen, mits

hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft

gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de

vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer

op vergoeding van kosten, schade en rente

onverlet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde

zaken zolang de consument:

- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming

van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst

of andere gelijksoortige overeenkomsten;

- voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden

uit zodanige overeenkomsten niet betaalt

of zal betalen;

- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen

van bovengenoemde overeenkomsten, zoals

schade, boete, rente en kosten, niet heeft

voldaan.

Artikel 14: Beantwoording werk aan overeenkomst

en garanties

14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde

werk beantwoordt aan de overeenkomst. De

ondernemer staat er bovendien voor in dat het

werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden

in aanmerking genomen, voor een normaal

gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik

voor zover dat is overeengekomen.

14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na

(op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen,

dan wordt vermoed dat het werk bij

(op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.

In dat geval zal de ondernemer het gebrek

kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen

dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel

aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande

laat onverlet dat de ondernemer ook na de

genoemde perioden voor eventuele gebreken in

het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de

wet.

14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:

- gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk

nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt

hadden kunnen worden, schriftelijk aan de

ondernemer zijn gemeld;

- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig

gebruik of verzuim van de consument

of zijn rechtsopvolger, dan wel door

van buiten komende oorzaken;

- gebreken geen gevolg zijn van het werk;

- gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd

onderhoud;

- gebreken het gevolg zijn van installatie, montage,

wijziging of reparatie door de consument of

door derden zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de ondernemer;

- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen

heeft voldaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd

is in de woonplaats van consument neemt kennis van

geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend

recht.

15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting

zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation

overeenkomen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »